تعریف و مدیریت انواع اطلاعات
 • تعریف اطلاعات و مشخصات شرکت ، ساعات کاری و ...
 • تعریف اطلاعات پرسنل و دسته بندی آن ها
 • تعریف اطلاعات مشتری بر اساس مکان
 • تعریف انواع سرویس و خدمات سازمان
کنترل و نظارت بر روی انواع داده ها
 • کنترل و نظارت بر ورود و خروج کارمندان و ساعات کاری
 • کنترل و نظارت لحظه ای کارمندان، کارهای انجام شده و کارهای در حال انجام
 • کنترل و نظارت بر روزهای کاری و مرخصی پرسنل
تعریف کار، اطلاع رسانی و تولید گزارش
 • امکان تعریف کار یا سرویس برای کارمندان به صورت دقیق و هوشمندانه بر اساس زمان و مکان
 • امکان تعریف زمان بندی کار ( تایم شیت ) توسط خود کارمندان
 • امکان اطلاع رسانی به مشتری از زمان و کار تعریف شده در قبل از شروع کار و کنترل در زمان انجام و پایان کار
 • امکان ساخت انواع گزارش بر اساس عملکرد پرسنل (ورود و خروج، کار انجام شده، مسیر طی شده و ... )
مزایا برای مدیران
 • راهبری هوشمندانه و بهینه سازمان
 • کنترل لحظه ای بر عملکرد پرسنل
 • ارتباط مستقیم با کارمند
 • کاهش هزینه
 • ارتقا سطح کیفیت خدمات
 • تعریف درست کار و خدمات و زمان بندی کارها و ایجاد کارهای با تکرار زمانی متناوب
 • مدیریت مرخصی
 • امکان مشاهده انواع گزارش مدیریتی ، ورود و خروج ، عملکرد کارمندان ، مشتریان ،کارهای انجام شده و انجام نشده ، تعریف و زمان بندی کار ، کار تکرار شونده و ....
مزایا برای مشتریان
 • امکان نمایش و تایید ادرس تعریف شده برای مشتری
 • امکان ارسال کار ، زمان و کارمند معرفی شده و گرفتن تایید از مشتری
 • امکان نظارت بر کارمند در زمان انجام کار توسط مشتری
 • امکان دریافت گزارش تایید و پایان کار و ثبت میزان رضایت مشتری
مزایا برای کارمندان
 • امکان ثبت حضور در سازمان در هر کجا
 • امکان مشاهده کارها بر اساس زمان
 • تعریف و زمان بندی کار های انجام شده
 • زمان بندی و مسیر یابی دقیق و سریع برای رسیدن به محل کار تعریف شده
 • ارتباط مستقیم با کارفرما
 • امکان ثبت درخواست و مدیریت مرخصی